Huishoudelijk reglement 2024

Artikel 1

De leden nemen op vrijwillige basis deel aan de activiteiten van de vereniging en door hun lidmaatschap verklaren zij zich automatisch akkoord met het huishoudelijk reglement. De raad van beheer kan het lidmaatschap weigeren zonder dat daarvoor een reden dient opgegeven te worden.

Nieuwe kandidaatleden kunnen aan aanvraagformulier bekomen bij een van de bestuursleden.

De aanvraag tot toetreding als lid van de vereniging, zal besproken worden op de eerste raad van bestuur volgend op de datum van de aanvraag.

Artikel 2

Het lidgeld voor het jaar 2024 bedraagt het berdag van € 40 minus het aantal gereden ritten van 2023 en bevat de administratiekosten en de deelname aan de gewone activiteiten.

Voor bepaalde activiteiten kan een bijkomend bedrag gevraagd worden. Het lidgeld is ondeelbaar en kan niet teruggevorderd worden.

Artikel 3

Aan de leden die te kennen hebben gegeven geen uitrusting te willen aankopen geven we de gelegenheid om zich verder aan te sluiten als “steunende leden”. Zij betalen een lidgeld van € 40, bekomen daarmee dezelfde rechten als de gewone leden, met natuurlijk ook dezelfde voordelen als de anderen volgens art. 7. Het niet betalen van het lidgeld heeft automatisch het ontslag als gevolg.

Artikel 4

De minimumleeftijd om lid te worden is 18 jaar. Jongere deelnemers kunnen slechts toegelaten worden mits schriftelijke toelating van de ouders, voogd of titularis van het ouderlijk gezag en onder hun volledige verantwoordelijkheid.

Artikel 5

Elke deelnemer wordt verondersteld medisch in orde te zijn, deel te nemen aan de activiteiten met materiaal in goede staat en over een goede verzekering tegenover derden te beschikken.

Artikel 6

De deelnemers worden geacht de wegcode strikt na te komen en de instructies van de wegkapiteins op te volgen o.a. voor wat de toe te passen snelheid betreft.

De maximum snelheid wordt bepaald door de wegkapiteins.

Het optreden van de wegkapiteins zal niet autoritair zijn, ook mogen zij geen sancties treffen, zij zullen ernstige inbreuken melden aan het bestuur.

Ieder lid moet minsten één jaar lid zijn om baankapitein te worden.

Deelnemers die zich aan de vertrekplaats of na een tussenstop tijdens de tocht aanbieden onder invloed van alcohol, stimulerende of verdovende middelen, zullen geweigerd worden deel te nemen of verder deel te nemen, zonder recht op eventuele terugbetaling van de deelnamekosten of andere schadevergoeding.

Artikel 7

Elk lid moet zich van de clubuitrusting voorzien en deze dragen ter gelegenheid van de gezamenlijke ritten. Het is verplicht om een helm te dragen. De houding van een lid voor, tijdens en na de ritten draagt bij tot de sfeer en de goede naam van de vereniging. Leden die de goede naam van de vereniging in gevaar brengen kunnen door het bestuur worden uitgesloten. Hiertoe is geen beroep mogelijk.

Artikel 8

Het vertrekuur en vertrekplaats wordt medegedeeld in een jaarlijks overzichtblad, er wordt één punt toegekend per aanwezigheid. De baankapiteins beslissen bij regenweer of er gereden wordt. Indien er dan niet gereden wordt, worden er geen punten toegekend. Bij gezamenlijke uitstappen gedraagt elk lid zich voornaam met respect voor de andere deelnemers, weggebruikers en de natuur.

Artikel 9

Het bestuur en de vzw kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij ongevallen.

Artikel 10

Alle leden worden geacht kennis te nemen van de statuten  en het huishoudelijk reglement.

Artikel 11

Ieder jaar wordt een clubkampioenschap “fair play” opgemaakt. Dit kampioenschap begint op de eerste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober. Per aanwezigheid voor de gezamenlijke ritten krijgt een lid één punt. Er wordt ook één punt gegeven per aanwezigheid op de algemene vergaderingen, alsook voor de speciale ritten en de klassiekers die opgenomen zijn in de fietskalender 2024. De verantwoordelijke bestuursleden zullen telkens, tijdens een gezamenlijke rit, vaststellen welke fietsende leden er aanwezig zijn bij de start. Er zal geen punt toegekend worden aan de leden die zonder enige overleg met een aanwezig bestuurslid, of zonder gegronde reden de groep verlaten. Voor aanvang van de rit, of vlak na de rit worden de namen van de aanwezige leden ingevuld op het daartoe bestemde bord, dat zich in het lokaal bevindt. Een aanwezig bestuurslid neemt telkens na het invullen een foto van het bord ter aanvulling van de tussenstand in het fair play clubkampioenschap.

Artikel 12

De wielerclub of de raad van beheer draagt niet de minste aansprakelijkheid en kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij hetzij welke fout ook door één van zijn leden begaan, of bij om het even welk ongeval, fout of activiteit. De clubleden kunnen dan ook nooit de wielerclub of de raad van beheer verantwoordelijk stellen.

Artikel 13

Bij het niet naleven van het inwendig reglement kan de raad van beheer sancties opleggen met eventuele verwijdering uit de club als gevolg.

Artikel 14

Voor klachten moet men zich wenden tot het bestuur van WTC De Echte Vrienden vzw.

Artikel 15

De oprichtingsakte van 5 december 2007, en de statuten van de vereniging liggen ter inzage op het secretariaat en  zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad. Jaarlijks wordt er een algemene vergadering van de vzw gehouden op een nog nader te bepalen datum. Zoals in de statuten vermeld kunnen bestuurders gekozen en herkozen worden. De volgende verkiezing zal plaatsvinden in 2024. Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen dit doen door middel van een schrijven gericht aan de voorzitter van de vzw.